Стручна већа

*Стручно веће наставника српског језика и књижевности и страних језика

*Стручно веће наставника математике и природних наука

*Стручно веће наставника физичког васпитања и друштвених наука 

*Стручно веће наставника машинства 

*Стручно веће наставника електротехнике

* Стручно веће наставника текстилства  

 

Заједнички послови и садржаји рада стручних већа  су следећи:

  1. подела предмета на наставнике и планирање градива,

  2. планирање рада секција и друга задужења у оквиру годишњег фонда сати, додатне и допунске наставе,

  3. евидентирање ученика IV разреда за избор предмета за матурски испит,

  4. предлог тема за матурски испит

  5. анализа успеха ученика

  6. учешће професора на стручним семинарима,

  7. анализа реализације планова рада.

Носиоци послова су руководиоци актива.