Савет родитеља

У школи се на почетку школске године  формира Савет родитеља који чини по један представник родитеља ученика сваког одељења у школи.

Савет родитеља је саветодавни орган који разматра:

  • Успех ученика у учењу и владању.
  • Намену коришћења средстава остверених радом ученичке задруге, проширеном делатношћу школе, од донације и средстава родитеља у посебном фонду школе.
  • Услове за рад школе
  • Услове за остваривање екскурзије и друга питања утврђена Статутом Школе
  • Предлаже мере за унапређивање успеха у учењу и владању и мере за унапређивање
  • Сарадња породице и школе као фактор превенције неуспеха ученика
  • Фактори превенције изостајања ученика
  • услова за рад школе

Савет родитеља своје предлоге, питања и ставове упућује Школском одбору, директору,односно стручним органима школе.

Имена чланова Савета родитеља се налазе у Плану рада школе.