Стручна већа

Заједнички послови и садржаји рада стручних већа  су следећи:

  1. подела предмета на наставнике и планирање градива,

  2. планирање рада секција и друга задужења у оквиру годишњег фонда сати, додатне и допунске наставе,

  3. евидентирање ученика IV разреда за избор предмета за матурски испит,

  4. предлог тема за матурски испит

  5. анализа успеха ученика

  6. учешће професора на стручним семинарима,

  7. анализа реализације планова рада.

Носиоци послова су руководиоци актива. Планови рада и извештаји о раду стручних већа су дати у Плану рада школе односно у Извештају о резултатима рада и успеха.