Наставничко веће

Наставничко веће чине:

•  наставници теоријске наставе

•  наставници практичне наставе

•  стручни сарадници

 

Наставничко веће ради у седницама, а одлуке доноси већином гласова присутних, јавним гласањем, осим у случају када се предлажу три  редставника у школски одбор и за избор директора школе.

Поступак тајног изјашњавања Наставничког већа за чланове Школског одбора као своје представнике, спроводи се на исти начин као и за представнике Савета родитеља.

Наставничко веће може одлучивати о питањима утврђеним дневним редом, само уколико седници Наставничког већа присуствује више од половине чланова.

Директор школе сазива и руководи седницама Наставничког већа, без права одлучивања.

 

Када Наставничко веће решава по питању о коме се претходно изјаснио Савет родитеља, потребно је да се омогући председнику Савета родитеља учествовање у његовом раду.

 

Наставничко веће нарочито расправља и одлучује по питањима:

•  остваривања наставног плана и програма,

•  припремања годишњег програма образовно - васпитног рада школе,

•  предлаже три представника Наставничког већа у Школски одбор,

•  анализира остваривања циљева и задатака образовања,

•  предлаже поделу предмета на наставнике према броју наставних часова и недељном    фонду наставе,

•  разматра појаву слободних радних места наставника и сарадника и утврђује прекобројне    часове у настави,

•  даје предлог директору за распоређивање прекобројних часова на наставнике у оквиру   40- часовне радне недеље,

•  одобрава употребу уџбеника и друге уџбеничке литературе у школи,

•  планира и организује различите облике ваннаставних активности ученика,

•  утврђује и одобрава распоред екскурзија ученика,

•  утврђује календар такмичења ученика и обезбеђује услове за њихово припремање,

•  утврђује план стручног усавршавања наставника и сарадника,

•  одређује менторе за праћење рада приправника , ради полагања стручног испита ,

•  обезбеђује равномерно формирање одељења према броју ученика, односно сродности   образовних профила,

•  даје предлог за одређивање одељењског старешине,

•  предлаже чланове испитних комисија,

•  разматра извештај директора и одељењских старешина,

•  доноси одлуку о похваљивању и награђивању ученика,

•  изриче васпитно - дисциплинске мере ученицима ( из своје надлежности ),

•  даје мишљење Школском одбору за избор директора школе,

•  обавља и друге послове који су му општим актом стављени у надлежност.

 

О раду Наставничког већа води се записник .