Школски одбор

       Школски одбор

 

Састав школског одбора

Име и презиме

Овлашћени предлагач

Драшко Драгутиновић

Скупштина општине

Аднан Мушовић

Скупштина општине

Елвир Камберовић

Скупштина општине

Чакаревић Драган

Наставничко веће школе

Ровчанин Мевлудин

Наставничко веће школе

Светлана Мандић

Наставничко веће школе

Снежана Кнежевић

Савет родитеља

Фадил Етемовић

Савет родитеља

Видоје Пејатовић

Савет родитеља

 

Програм рада школског одбора

 

Школски одбора ради на основу одредаба Закона о средњој школи чл. 89. и 90.

Школски одбор ради у седницама и поред овог програма има и свој пословник о раду. За ову школску годину Школски одбор је предвидео и планирао 6 седница али ће уколико буде потребно, одржати и више.

 

Време реализације

Активности/теме, садржаји

Начин реализације

Носиоци реализације

Септембар

·      Разматрање и усвајање Извештаја о раду за претходну школску годину

·      Усвајање Годишњег плана рада школе за текућу школску годину

·      Расписивање конкурса за пријем нових радника

·      Доношење одлуке о набавци опреме, учила и других срдстава за школу.

 

Разговор

Дискусија

Анализа

Договор

 

Председник ШО

Чланови ШО

Директор

Октобар-новембар

·      Одлучивање о наменском коришћењу остварених сопствених прихода школе у складу са законом и финанс.планом

 

 

Разговор

Дискусија

Анализа

Договор

 

Председник ШО

Чланови ШО

Директор

Новембар

·      Разматрање успеха на крају  првог класификационг периода

·      Разматрање извештаја директора о досадашњем пословању и инвестицоним улагањима у претходном периоду

 

Разговор

Дискусија

Анализа

Договор

 

Председник ШО

Чланови ШО

Директор и помоћник директора

Фебруар-март

·      Разматрање успеха на крају 1. олугодишта

·      Усвајање финансијског плана за наредну годину

·      Разматрање извештаја пописних комисија

 

Разговор

Дискусија

Анализа

Договор

 

Председник ШО

Чланови ШО

Април-мај

·      Разматрање плана  уписа  ученика за школску текућу годину

 

Разговор

Дискусија

Анализа

Председник ШО

Чланови ШО

Јун-август

·      Извештај о успеху на класификационом испиту и упис ученика

·      Разматрање извештаја о самовредновању рада школе

 

Разговор

Дискусија

Анализа

Договор

 

Председник ШО

Чланови ШО

Праћење реализације програма остварује се увидом у свеску записника, и присуством седницама школског одбора а носиоц праћења је директор.