Ђачка задруга

Ђачка задруга

Ђачка задруга је основана 2005. године од стране ученика, радника Школе и родитеља ученика. Задругу представња директор Школе и педагошки руководилац Задруге. Њено седиште је у Школи.

Основне делатности Задруге су:

- производња и продаја предмета које Задруга произведе,

- израда делова за финалну производњу и индустрију у сарадњи са разним предузећима,

- производња предмета за потребе школа и домаћинстава,

- прикупљање секундарних сировина,

- набавка и продаја школског прибора и уџбеника,

- услужне делатности различитих садржаја,

- други послови који се уклапају у наставни план и програм практичне наставе за постојеће образовне профиле (бравари, заваривачи, металостругари, аутолимари, аутомеханичари, електротехничари за термичке и расхладне уређаје и сл.)

 

Допунска средства, стечена радом ученика и наставника преко Ђачке задруге, користе се за:

  • уређење школског простора (учионица, кабинета, лабораторија), њиховог опремања најсавременијом опремом, наставним средствима и училима,
  • обогаћивање књижног фонда школске библиотеке,
  • набавку дела материјала за извођење практичне наставе и лабораторијских вежби,
  • уређивање школског дворишта и просторија Школе,
  • сакупљање секундарних сировина и сл.

Тако наши ученици својим радом, у сарадњи са наставницима, стварају све повољније услове за реализацију свих облика образовно-васпитног рада. Део остварених средстава користи се за набавку уџбеника, школског прибора, финансирање екскурзија и за пружање помоћи социјално угроженим ученицима и расељеним лицима.
Пријем нових кандидата, углавном ученика првог разреда, обавља се на почетку сваке школске године. Они су претходно упознати са организацијом и начином рада Задруге, као и могућностима за обављање разноврсних послова из области машинства, електротехнике и саобраћаја. У Извршни одбор Задруге бирају се два члана из редова ученика.
Чланови Ђачке задруге учествују на скуповима, смотрама и такмичењима које организује Савез ученичких задруга Србије.

Ђачка задруга ће представити своје активности и радове као и понуде за обављање различитих врста послова преко сајта Школе.
Носиоци тих активности су председник Скупштине ђачке задруге, председник и чланови одбора Ђачке задруге, надзорни орган Ђачке задруге и чланови Ђачке задруге.